Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890-2020

Finlands och Sveriges demokratier är internationellt sett stabila politiska system. Men denna stabilitet har varken uppkommit av sig själv eller har ett garanterat fortbestånd. Därför finns det ett kontinuerligt behov av fördjupad kunskap och samhällsdebatt om hur de har vuxit fram och hur de har förnyat sig i takt med tidens utmaningar. Detta är också utgångspunkten för det finsk-svenska forskningsprogrammet ”Demokratins drivkrafter”, i vilket ländernas samhällsutveckling under åren 1890-2020 analyseras i ett jämförande perspektiv av tre meriterade forskargrupper vid Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet och Södertörn Högskola i Stockholms län.

Forskningsprogrammets initiativtagare och stödjare är Kulturfonden för Sverige och Finland. Det treåriga programmet (2015-2017) leds av professor Henrik Meinander och finansieras av Jane och Aatos Erkkos stiftelse samt Östersjöstiftelsen.

Forskargrupperna analyserar utvecklingen av ländernas demokratier i ett spänningsfält mellan tre drivkrafter: 1) de egna politiska kulturerna, 2) geopolitikens förskjutningar och förvecklingar samt 3) världsekonomins utveckling, som har drivits fram av teknologiska omvälvningar och förändringar i den industriella arbetsfördelningen. Tre faser och därtill hörande vändpunkter i denna utveckling utforskas: 1890-1930, 1930-1980 och 1980-2020.

Projekt 1 leds av professor Petri Karonen (Jyväskylä universitet) och utforskar hur administrativa strukturer, geopolitiska konsekvenser och fredskrisernas makroekonomier återverkade på ländernas politiska kulturer åren 1890-1930. I Forskargruppens övriga medlemmar är professor Jari Ojala och doktorand, magister Matti Roitto.

Projekt 2 leds av Henrik Meinander (Helsingfors universitet) och analyserar nationalstatens guldålder perioden 1930-1980 ur följande perspektiv: Skogsindustrin och demokratin, Året 1968 som tvärsnitt och perspektiv (Henrik Meinander), Radions och televisionens nationella offentligheter (prof. Anu Koivunen); Profilen Erkki Vala (fil.dr Ainur Elmgren).

Projekt 3 leds av professor Kjell Östberg 2020 (Södertörns Högskola) och fokuserar huvudsakligen på epoken 1980-2020; Politisk mobilisering och partier för en ny tid (Kjell Östberg); Reformer inom välfärdsstaten – exemplet skolan (fil.dr Janne Holmén); Jämställdhet, ideologi och praktik (prof. Eva Blomberg); Plan eller marknad – demokrati eller förtryck (prof. Torbjörn Nilsson).