Jag föddes 1954 och växte upp i Stockholms norra förorter. Efter journalistexamen och några år i det yrket började jag att läsa historia vid Stockholms universitet. Min avhandling utkom 1994, Elitens svängrum. Första kammaren, staten och moderniseringen 1867–1886. Därefter följde studier om svenska ämbetsmän under 1800-talet liksom deltagande i ett norsk-svenskt projekt om unionsupplösningen 1905. Intresset för Norge har hållits vid liv, exempelvis genom forskning om den norska konstitutionen (”Grunnloven”) 1814. Under några år ledde jag ett projekt vid Södertörns högskola om Moderaternas historia från 1904. På så sätt blev också 1900- och 2000-talens ideologier och politik delar av min forskning. Nyligen avslutades ett projekt om Stockholms kommunalpolitik efter 1945 (Staden mellan vågorna. Stockholmspolitik i brytningstider 1945–2014). Det nordiska perspektiven kommer nu att fortsätta i det finsk-svenska projekt Demokratins drivkrafter. Likaså mitt intresse för at skriva populärhistoria.

Syftet är att analysera historiesynen inom de finlandssvenska organisationerna Svenska folkpartiet och Finlands svenska socialdemokrater (till 1997 Finlands svenska arbetarförbund). Studien börjar vid självständigheten och går fram till nutid. Med historiesynen menas dels konkret hur tolkningar av händelser i historien griper in i rörelsernas politik, dels hur närliggande begrepp som utveckling, modernitet och framsteg integreras i ideologiska sammanhang. I centrum står partiarbetet, men hänsyn tas också till att särskilt när det gäller Sfp finns en viktig kulturell sfär runt partiet.

Studien tänks bidra till en ökad förståelse för hur grenar inom den finlandssvenska sfären hanterar sin politiska kultur i ett spänningsfält såväl gentemot Sverige som den finska befolkningen. Också hållningen till den ryska grannen i öst, geopolitikens förskjutningar (t.ex. motsättningarna mellan Ryssland/Sovjet och Tyskland) och ekonomiska förändringar (t.ex. finlandssvensk utvandring till Sverige) har betydelse för rörelsernas roll i demokratins utveckling.

Publikationer

Elitens svängrum. Första kammaren, staten och moderniseringen 1867–1886, 1994.

“Scandinavian Liberalism — Prophets instead of Profits”, in Öystein Sörensen & Bo Stråth (ed.), The Cultural Construction of Norden, 1997.

Mellan arv och utopi. Moderata vägval under hundra år, 1904–2004, 2004.

”Den politiska kulturen”, i Jacob Christensson (red.), Det moderna genombrottet. Signums svenska kulturhistoria, del VII, 2008.

Hundra år av svensk politik, 2009.

Norden runt i tvåhundra år. Jämförande studier om liberalism, konservatism och historiska myter, 2010.

”Politikens tjänstemän. Stadens glömda makthavare”, i Torbjörn Nilsson (red.), Stockholm blir välfärdsstad. Kommunalpolitik i huvudstaden efter 1945, 2011

Statsministern (tillsammans med fotograf Henrik Montgomery), 2011.

”1809 och de moderna svenska byråkraterna”, i Bård Frydenlund & Odd Arvid Storsveen (red.), Veivalg for Norden, 2013

”Nyliberalismens spöke och Moderaternas politik”, i Anders Ivarsson Westerberg, Ylva Waldemarson & Kjell Östberg (red.), Det långa 1990-talet. När Sverige förändrades, 2014.

Staden mellan vågorna. Stockholmspolitik i brytningstider 1945–2014, 2014.