Janne Holméns viktigaste forskningsintressen är historiografi, läroboksforskning, utbildningshistoria, identitetsforskning och öforskning. Större delen av hans forskning består av komparativa studier av Nordens och Östersjöområdets moderna historia. Holmén disputerade 2006 vid Uppsala universitet på en avhandling om hur Norges, Sveriges och Finlands olika utrikespolitiska positioner under kalla kriget påverkade hur USA och Sovjetunionen skildrades i ländernas läroböcker. Holmén har också forskat om hur den svenska tiden i Finlands historia behandlas i finländska läroböcker och om regional identitet och regional historieskrivning på öar i Östersjön. Vid sidan av ”Demokratins drivkrafter” deltar Holmén i projektet “Spaces of Expectation” vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola med en studie av mentala kartor och historiesyn hos gymnasieelever i Östersjö- och Medelhavsområdena, och en komparativ studie av lärarutbildningens utveckling i Sverige och Finland vid Historiska institutionen, Uppsala Universitet.

Reformer inom välfärdsstaten – exemplet skolan”

Sveriges och Finlands utbildningsväsenden har vuxit fram under ömsesidig påverkan, och den utbildningspolitiska debatten i de bägge länderna har präglats av liknande mål och värderingar. Sverige och Finland har också mottagit samma internationella impulser om offentlig förvaltning, som vågen av new public management under 1990-talet. Trots det har stora skillnader mellan ländernas skolväsenden vuxit fram under de senaste årtiondena, både vad gäller organisation och prestationer i internationella kunskapsmätningar. För att förklara de olikartade utvecklingslinjerna analyserar Holmén vilket inflytande olika aktörer – politiker på riks- och kommunnivå, lärarfacken samt pedagoger och ämnesföreträdare från universitet och högskolor – utövat över utbildningspolitiken. Särskild vikt läggs vid att undersöka hur dessa aktörer sett på den betydelse som likvärdig förmedling av kunskaper respektive fostran till demokratiska värderingar har för uppbyggnaden av ett demokratiskt samhälle.

Kontaktuppgifter

E-post: janne.holmen@sh.se, janne.holmen@hist.uu.se

Publikationer

Holmén, Janne, 2006: Den politiska läroboken: bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla Kriget. Summary: Political textbooks: the depiction of the USA and the Soviet Union in Norwegian, Swedish and Finnish schoolbooks during the Cold War. Uppsala: Studia Historica Upsaliensia.

Holmén, Janne & Edquist, Samuel, 2015: Islands of Identity. Södertörns högskola. (Publiceras i början av februari.)

Holmén, Janne, 2011: ”Nation Building in Kenyan Secondary School Textbooks” in Education Inquiry vol.2 no.1. pp. 79-91. Umeå University.

Holmén, Janne, 2014: ”A Small Separate Fatherland of our Own” in Island Studies Journal vol.9 no.1 pp. 135‑154. Institute of Island Studies, University of Prince Edward Island, Canada.

Holmén, Janne, 2009: ”Vikingatid och medeltid i åländsk historieskrivning”, Tankar om ursprung, ed. S. Edquist, L. Hermansson & S. Johansson, pp. 311‑328.

Holmén, Janne, 2009: ”Historiens roll i byggandet av en åländsk nationell identitet”, Tiedepolitiikka, no. 4, 2009, pp. 31‑36. (Bygger på föreläsning vid konferensen “Faller den nationella identiteten?” i Helsingfors 9-10.10.2009).

Holmén, Janne & Edquist, Samuel, 2012: ”Identities and History Writing on Islands in the Baltic Sea” in From One Island to Another: A Celebration of Island Connections. Karin Topsø Larsen (ed.) Bornholm: CRT-ISISA. pp. 73‑82.

Holmén, Janne, 2009: Finlands okända historia. Den svenska tiden 1150-1809. Magma studie 2, 2009, 117 pp. Med finskspråkig sammanfattning.

Holmén, Janne, 2011: ”Historia” i Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (ed.), 2011: Utbildningshistoria. Lund: Studentlitteratur. pp. 199‑208.

Holmén, Janne, 2013: ”Humorn som vapen under Kalla Kriget” i Niklas Ericsson (ed.) Samband Historia Tema. Stockholm: Sanoma utbildning. pp. 110–112.