Eva Blomberg (f. 1952) är professor vid Institutionen för Historia och samtidsstudier samt Institutionen för Kultur och lärande vid Södertörn Högskola sedan 2011. Hon disputerade 1995 vid Stockholms universitet och har där arbetat som forskarassistent och lektor. Hon blev docent 2001 och under åren 2004-2011 arbetade hon vid Mälardalens högskola som lektor.

Hennes forskningsintresse de senaste åren gäller i huvudsak samtidshistoria med inriktning på jämställdhets- och arbetsmarknadsfrågor. Tidigare forskade hon om mediepolitik, mode och celebriteter. Hon vann två priser för sin avhandling Män i mörker 1996 och har deltagit i en statlig utredning 1997.

”Jämställdhet, ideologi och praktik”

Jämställdhetsfrågan har varit en institutionaliserad del av svensk politik sedan 1970-talet, och i större utsträckning än i Finland. Inte minst har den svenska självbilden präglats av landet som en föregångsnation. Finland har till skillnad från Sverige haft såväl kvinnliga statsöverhuvuden som statsministrar och lika hög andel kvinnor i Riksdagen, trots ett system med personval. Också kvinnors förvärvsarbete skiljer sig åt och kvinnors deltidsarbetande är mindre vanligt i Finland än i Sverige. Samtidigt finns betydande likheter i jämställdhetspolitikens utformning när det gäller jämställdhetslagar och ombudsmän. Drivkrafterna i jämställdhetspolitiken har varit både internationella och nationella men utformningen av politiken kan snarast ses som en pågående diskussion och kamp mellan olika samhällsaktörer. Detta har skapat en jämställdhetspolitik som förskjutits i takt med politikens förändringar. Delprojektet kommer att göra en komparativ studie av jämställdhetspolitiken i de bägge länderna.

Publikationer

Samhällets fiende: Stripakonflikten 1925-27, Stockholm 1993.

Män i mörker. Arbetsgivare, reformister och syndikalister. Politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940, Stockholm 1995.

Vill ni se en stjärna…? Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1912-1953, Lund 2006

Hallonlandet. Trädgårdens odling under 200 år, Lund 2012.

Det går an. Jämställldhetsombudsmannen 1980-2009, Lund kommande april 2015

Blomberg, Eva, Hedlund, Gun & Wottle, Martin (red.) Kvinnors företagande – mål eller medel? Stockholm 2011.

Blomberg, Eva & Niskanen, Kirsti (red.), Arbete och jämställdhet – femtio år av förändringar. SNS: Stockholm 2013.

Blomberg, Eva, Waldemarson, Ylva & Wottle, Martin, ”Jämställdhet i vår tid”, i Östberg, Kjell, Ivarsson, Anders & Waldemarson, Ylva (red.) Det långa 1900-talet. När Sverige förändrades. Borea 2014

Blomberg, Eva, Waldemarson, Ylva & Zvinkliene, Alina, “Gender Equality Policies; Swedish and Lithuanian Experiences of Nordic Ideas”, i Götz, Norbert (ed.)

The Sea of Identities. A Century of Baltic and East European Experiences with Nationality, Class, and Gender. Södertörn Academic Studies 60, 2014,