Petri Karonen on Suomen historian professori Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut ruotsalaisen ja suomalaisen yhteiskunnan muutosta, valtionrakennusta sekä erilaisia kriisiaikoja pitkällä aikavälillä. Tutkimuksissa analysoidaan vallankäytön eri muotoja sekä ajallisesti että alueellisesti vertaillen, poliittisen kulttuurin käsitteistöä hyödyntäen ja pääasiassa tutkimalla ns. rauhankriisien avulla. Karonen on myös kirjoittanut suomalaisten yritysjohtajien yhteiskunnallisesta toiminnasta 1600-luvulta 1900-luvun alkuun sekä suomalaisten historiakuvasta 1900-luvulla.

Tutkimusohjelmassa Karonen analysoi yhdessä muiden tutkimusryhmän tutkijoiden kanssa erilaisia kriisejä ja ongelmatilanteita, jotka ajoittuvat sekä Ruotsissa että Suomessa pääsääntöisesti ajanjaksolle 1890 – 1930. Murros- ja käännekohdat ovat hedelmällinen tutkimuskohde, koska ne yhtäältä merkitsivät aikalaisille mahdollisuuksia muutokseen ja toimintaan. Toisaalta valtionjohdon ja eliittien edustajien intresseissä on usein tavalla tai toisella rauhoittaa tilannetta tai tukea jatkuvuutta. Kummastakin toimintatavasta löytyy runsaasti esimerkkejä sekä Ruotsista että Suomesta. Pitkällä aikavälillä yhtäältä muutoksen ja jatkuvuuden ja toisaalta kriisin ja ”normaalin” suhteet ovat tärkeitä tekijöitä demokratian kehitykselle ja ongelmille niin Ruotsissa kuin Suomessakin. Poliittisen kulttuurin käsite on hankkeen yleisasetelman mukaisesti keskiössä, ja sitä tutkitaan kansainvälisissä ja talouselämään liittyvissä yhteyksissään.

Yhteystiedot

Petri Karonen
Suomen historian professori/Professor of Finnish History
Historica/Building H
PL 35/P.O. Box 35
FI-40014 Jyväskylän yliopisto/University of Jyväskylä
Suomi/Finland

+358400 247 388
petri.k.karonen@jyu.fi

Julkaisuja

Finnish Business: Rooted in Social Capital over the Centuries. In The Road to Prosperity. An Economic History of Finland (With Jari Ojala). Edited by Jari Ojala, Jari Eloranta and Jukka Jalava. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1076. Editor-in-chief Jari Ojala. SKS: Jyväskylä 2006, pp. 93–125, 316.

Coping with Peace after a Debacle: the Crisis of the Transition to Peace in Sweden after the Great Northern War (1700–1721). Scandinavian Journal of History 2008: 3, pp. 203–225.

The Council of the Realm and the Quest for Peace in Sweden, 1718–1721. In Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500–1800. Ed. Petri Karonen. Studia Historica 79. Finnish Literature Society: Tampere 2009, pp. 262–287.

The Swedish Diet as a Forum for Gathering Commercial and Political Information. – Pasi Ihalainen, Michael Brensgbo, Karin Sennefelt, Patrik Winton (eds.), Scandinavia in the Age of Revolutions. Nordic Political Cultures, 1740–1820. Ashgate: Cornwall 2011, pp. 229–239.

Petri Karonen y Antero Holmila, La guerra y la paz en la historia de Finlandia: 1590–1950. Istor 48 (2012) (War and Peace in the History of Finland: Social and Political Impacts in Longue Durée, 1590–1956). – With Antero Holmila, pp. 68–94.

Five Centuries of Violence in Finland and the Baltic Area. Publications of the History of Criminality Research Project. With Heikki Ylikangas and Martti Lehti. Edited by Mirkka Lappalainen. Helsinki 1998 (275 p.). – Ohio State University Press (Columbus) has published monograph in United States in 2001 with name Ylikangas, Heikki, Karonen, Petri, Lehti, Martti, Five Centuries of Violence in Finland and the Baltic Area. With a Foreword by Eric H. Monkkonen. The History of Crime and Criminal Justice Series. Ohio State University Press. Columbus 2001 (195 p.).

Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521–1809. Juva 1999 (533 p.) (Northern Great Power. Sweden and Finland, 1521–1809). The second edition published in 2001 (Juva 2001, 533 p); the third, reviewed edition published in 2008. WS Bookwell OY, Juva 552 p. The fourth, revised edition published in 2014. Kirjokansi 63. SKS: Riika (552 p).

Patruunat ja poliitikot. Yritysjohtajien taloudellinen ja yhteiskunnallinen toiminta Suomessa 1600–1920. Historiallisia Tutkimuksia 217. SKS: Tampere 2004 (373 p.). – ref. (English summary: Masters and Politicians: Business Managers as Economic and Political Actors in Finland, 1600–1920).

Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla. Petri Karonen ja Kerttu Tarjamo (eds.). Historiallinen Arkisto 124. SKS: Helsinki (409 pp.) – ref. (English summary: When the war is over. Management of the aftermath of wars and models of solving post war challenges in the 20th century).

Petri Karonen, Antti Räihä (toim.), Kansallisten instituutioiden muotoutuminen. Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900–1960. Historiallisia Tutkimuksia 267. SKS: Hansaprint Oy, Vantaa 2014 (458 s.) – ref. (English summary: The construction of national institutions: The Finnish interpretation of history in a series of nonfiction books entitled Oma Maa, 1900−1960).